Online Learning Process from the Perspective of Communication Strategy and Politeness

Main Article Content

Rohaidah Mashudi

Abstract

Hari ini, pengajaran dan pembelajaran dalam talian sudah tidak asing lagi bagi kita semua. Dalam tempoh perintah kawalan pergerakan, pembelajaran dalam talian telah melalui beberapa fasa perubahan. Banyak pihak yang tampil memberi pandangan dan membuat perubahan agar keperluan pembelajaran dalam talian ini mencapai sasarannya. Objektif kajian adalah untuk mengenal pasti elemen strategi komunikasi dan faktor kesopanan dan menghuraikan penggunaan strategi komunikasi dan kesopanan semasa pembelajaran dalam talian. Kajian ini dilakukan melalui kaedah pemerhatian dan rakaman google meet (ruang sembang). Responden kajian terdiri daripada pelajar pelbagai kaum sebanyak 5 orang yang mengambil kursus bahasa Melayu (MPU3201 bahasa Kebangsaan A) selama satu semester di Universiti Multimedia kampus Melaka. Rakaman data dianalisis mengikut pendekatan Asmah Omar dan Hymes dengan membuat penelitian dalam penggunaan bahasa melalui strategi komunikasi kaedah langsung yang sering diujarkan dalam bentuk pernyataan dan pertanyaan secara langsung. Manakala strategi komunikasi yang menandai kesopanan diteliti berdasarkan faktor kepatuhan kepada peraturan sosial dan faktor dalam menjaga air muka. Hasil kajian menunjukkan kepentingan pemilihan strategi komunikasi yang berkesan walaupun dalam suasana formal tetapi mesra semasa pengajaran dan pembelajaran kerana ini dapat membina hubungan harmoni. Justeru, amat disarankan agar pengajar atau pensyarah mempunyai strategi komunikasi terutamanya dalam aspek ungkapan pembuka komunikasi dan ungkapan lakuan bahasa yang sesuai dengan memberi penekanan terhadap faktor kesopanan agar suasana pengajaran dan pembelajaran dalam suasana formal yang tidak membosankan pelajar.


Kata kunci: dalam talian; lakuan Bahasa; strategi komunikasi; pembuka komunikasi; kesopanan

Article Details

How to Cite
Mashudi, R. . (2022). Online Learning Process from the Perspective of Communication Strategy and Politeness. Journal of Communication, Language and Culture, 2(1), 20–30. https://doi.org/10.33093/jclc.2022.2.1.2
Section
Articles