[1]
R. K. Y. Chang, K. S. Sim, and S. H. Lau, “A Marker Free Visual-based Home Rehabilitation Framework”, JIWE, vol. 2, no. 2, pp. 122–128, Sep. 2023.