(1)
Chang, R. K. Y.; Sim, K. S.; Lau, S. H. A Marker Free Visual-Based Home Rehabilitation Framework. JIWE 2023, 2, 122-128.